FANDOMHikari hibiki (new icon)
Hikari Hibiki

(Japanese: 光響 - ひかりひびき)

Name interpretation:

Hikari: Light

Hibiki: Sound

Type: UTAUloid

Model: L-17

GENDER

Female

VOICE RANGE

G3-C#5

RELATED CHARACTERS

Hiroki Hibiki (genderbent)

Akane Etsuko (friend)

Aiko Kikyuune (girl crush)

Mawarine Shuu (crush)

Anna Nyui (idol)

AGE

15

GENRE

Any

HOMEPAGE

None

WEIGHT

52.16kg (115lb)

CHARACTER ITEM

Classic Series Guava Candy

CREATOR

Zeruda Chan (aka UTAUloid Zelda)

deviartART

Google+

HEIGHT

With heels: 1.67m (5'5")

Without heels: 1.62m (5'3")

VOICE SOURCE

Zeruda Chan (aka UTAUloid Zelda)

PICTURE LINK LIST

N/A

BIRTHDAY

January 6

LIKES

Playing videogames

Drawing

Singing

Using the Internet

Reading fanfics

Yaoi

MEDIA LIST

N/A

RELEASE DATE

May 27, 2014

DISLIKES

School

Reading boring books

Tuna

Reggaeton music

Annoying people

Sukone Tei

SIGNATURE SONG

Mind Brand

PERSONALITY: Hikari is very calm, but can get irritated easily. She's not very social with new people (specially people that like things she doesn't). She spends most of her free time hearing music or playing videogames. She also can get a little yandere sometime.Appearance

Hikari hibiki (new concept art)

Hair color: Green

Headgear: White Headphones

Eye color: Light Blue

Clothes: A green dress with light green long, transparent sleeves, 2 yellow-green belts, green high heel boots, and a G-clef necklace.

Nationality/Race: Puerto Rican


Voice Configuration

-NEW-

Hikari Hibiki Gold - encoded in hiragana.

Hikari Hibiki Silver - encoded in hiragana.

Hikari Hibiki Crystal - encoded in hiragana.

--------------

Hikari Hibiki Spanish CVVC (alpha) - encoded in romaji

Hikari Hibiki Kire - encoded in hiragana.

Hikari Hibiki VCV - encoded in hiragana.

Hikari Hibiki Act 1 - encoded in romaji, hiragana aliased.

Hikari Hibiki (V.1.0) - encoded in romaji, hiragana aliased. Old, not recommended.

Hikari Hibiki (original VB) - encoded in romaji, hiragana aliased. Old, not recommended. 

For her genderbent's voice, use the flag BRE0Y35T4g+10 and lower the UST one octive. It works with all her voicebanks. 

Currently there's a few voicebanks still in process:

 • 欲望 (VCV multipitch)
 • Spanish CVVC + JP CV Beta
 • English VCCV
 • Uptade voicebank for Kire (that goes by the name White)

Song Covers

Here's a list of cover's done with Hikari (from oldest to newest). Covers done by other people should go here too:

Trivia

 • Her favorite videogame is "The Legend of Zelda". But she likes any Nintendo game in general.
 • Her birthday is the same day of "Dia de los Reyes Magos" (a Latinoamerican holiday).
 • Her name was originally going to be "緑響" (Midori Hibiki), since midori means "green", but it was then changed to "Hikari".
 • Her Gold, Silver and Crystal voicebanks were based on the Pokemon games of the same name. The pose for the concept arts were taken from the characters Ethan, Silver and Kris, respectively.

Usage Clause

 • DO NOT make a pitchloid of this voicebank.
 • Do NOT use this voicebank for commercial use unless given permission.
 • Allowed to change the oto.ini if it is needed.
 • The use of this character for role playing is forbidden.
 • Do not use her to violate laws and ordinances and/or promote actions which violate laws and ordinances.
 • You must ask permission to the author for the usage of her in mature content (R18/Hentai).
 • Do not use her to slander and/or insult third person/party.

Contacts